Home » หลับ...เป็นตาย by Mary Higgins Clark

หลับ...เป็นตาย

Mary Higgins Clark

Published
ISBN :
Paperback
331 pages
Enter the sum

 About the Book 

ณ เวลาตีสี เคท คอนเนลลี นัดพบกับ กัส ชมิดท ทีหนาศูนยรวมเฟอรนิเจอร คอนเนลลีไฟนแอนตีครีโปรดักชันส ซึงพอของเธอเปนเจาของ หลังจากนันกเกิดเหตุระเบิดขึนโดยทีทังสองยังอยูในนัน กัสเสียชีวิตทันที สวนเคทอยูในอาการโคมา ทุกหลักฐานบงบอกวานีเปนการวางเพลิง แตMoreณ เวลาตีสี่ เคท คอนเนลลี่ นัดพบกับ กัส ชมิดท์ ที่หน้าศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ คอนเนลลี่ไฟน์แอนตีครีโปรดักชั่นส์ ซึ่งพ่อของเธอเป็นเจ้าของ หลังจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นโดยที่ทั้งสองยังอยู่ในนั้น กัสเสียชีวิตทันที ส่วนเคทอยู่ในอาการโคม่า ทุกหลักฐานบ่งบอกว่านี่เป็นการวางเพลิง แต่สาเหตุคืออะไรกันแน่กัส ชมิดท์ มีเหตุผลให้แค้นบริษัทคอนเนลลีไพน์แอนตีครีดักชั่นส์ ที่ไล่เขาออกเคท คอนเนลลี อยากให้ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ของครอบครัวพังทลายไปเสียก่อนที่มันจะล้มละลายขึ้นมาจริงๆท่ามกลางมรสุมคำกล่าวหาและคดีฆาตกรรมเก่าแก่ซึ่งถูกขุดคุ้ยขึ้นมา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีต่างๆ เหล่านี้เป็นใคร และทำไปด้วยจุดประสงค์ใดกันแน่!